جزوه ننویس جمعه 5 مرداد 1397 10:52 ب.ظ نظرات ()
درسی 3واحدی می باشد وپیش نیاز درس ریاضی یک

اهداف یادگیری درس:
توابع چند متغیره

انتگرال دوگانه
انتگرال سه گانه
انتگرال خط و صفحه
قضایای میدانهای برداری

موضوعات:

بردارها و هندسه تحلیلی توابع برداری

توابع چند متغیره

معرفی توابع چندمتغیره

حد و پیوستگی توابع چندمتغیره

مشتق های جزئی

مشتق های جزئی مراتب بالاتر

قاعده های زنجیره ای

مشتق پذیری و دیفرانسیل کل

گرادیان و مشتق های جزئی

مشتقات ضمنی و...